Πολιτική ποιότητας

Η INTERMEK ABEE δραστηριοποιείται στον τομέα του σχεδιασμού, κατασκευής και επισκευής ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού βιομηχανιών επεξεργασίας μαρμάρου, γρανίτη και λατομείων.
Η INTERMEK ABEE έχοντας ως στόχο τη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών τόσο προς τους πελάτες της όσο και προς τους συνεργάτες της και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Ποιότητας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Προτύπου ISO 9001:2015 δεσμευόμενη ταυτόχρονα για την εφαρμογή των εθνικών, ευρωπαϊκών και
διεθνών νομικών απαιτήσεων και κανονιστικών διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της.
Βασική αρχή αποτελεί η επαγγελματική δεοντολογία στις σχέσεις με τους πελάτες και τους συνεργάτες της, η διαρκής ποιοτική βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού, των μέσων και των διαδικασιών, καθώς επίσης και η διαρκής βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας.
Για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής, η INTERMEK ABEE δεσμεύεται:

 •  Να εφαρμόζει μεθόδους και διαδικασίες που ανταποκρίνονται στην τρέχουσα στάθμη της Επιστήμης και Τεχνικής, στις διατάξεις της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας και των εφαρμοστέων απαιτήσεων,

 • Να ενσωματώνει στις αρχές λειτουργίας της, τη τήρηση της νομιμότητας και τη κοινωνική ευθύνη,

 • Να προβαίνει σε αντικειμενική και κοινωνικά υπεύθυνη διαφήμιση των προϊόντων της,

 • Να χρησιμοποιεί κατάλληλο εξοπλισμό και εκπαιδευμένο προσωπικό, σε όλους τους τομείς της,

 • παρακολουθεί και ελέγχει συστηματικά όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας,

 • Να θέτει σε πρώτο πλάνο όλων των δραστηριοτήτων της την πρόληψη έναντι περιβαλλοντικού συμβάντος, εργατικού
  ατυχήματος & επαγγελματικών ασθενειών,

 • Να καθιερώνει και εφαρμόζει κατάλληλα περιβαλλοντικά προγράμματα,

 • Να καθιερώνει και εφαρμόζει κατάλληλα προγράμματα υγείας & ασφάλειας στην εργασία,

 • Να καθιερώνει και θέτει σε προσομοίωση επαρκή σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

 • Να καθιερώνει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο στόχων, φροντίζει για την αποτελεσματική παρακολούθησή τους και εξασφαλίζει επαρκείς πόρους για την επίτευξή τους.

 • Να διασφαλίζει την διαθεσιμότητα των πληροφοριών και των απαραίτητων πόρων για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών και στόχων.

Η απόφαση αυτή, της εγκατάστασης και εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της βαρύτητας που δίδει η INTERMEK ABEE στην υιοθέτηση διεθνών προτύπων που εξασφαλίζουν τον ποιοτικό και περιβαλλοντικά αποδεκτό, τρόπο λειτουργίας και ελέγχου των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.
Το πρότυπο ποιοτικής διαχείρισης που έχει αναπτύξει η INTERMEK ABEE αποτελεί ένα δυναμικό σύστημα με απώτερο στόχο τη
συνεχή βελτίωση της λειτουργίας και των επιδόσεών της και του προσωπικού της. Αυτό ακριβώς αποτελεί επιπρόσθετο εχέγγυο
του κύρους και της αξιοπιστίας της, προς όλους τους συνεργάτες της, ικανοποιεί τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών της
για έγκαιρες και αποτελεσματικές υπηρεσίες και παράλληλα ανταποκρίνεται στα πρότυπα και τις προδιαγραφές που θέτει η
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η INTERMEK ABEE δεσμεύεται για την εφαρμογή αυτής της Πολιτικής, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι η Πολιτική αυτή είναι
γνωστή και κατανοητή σε όλα τα επίπεδα και ότι εφαρμόζεται από όλους τους εργαζομένους αλλά και τους Υπευθύνους
Διευθύνσεων, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα για την υλοποίησή της.
Αρμόδιος για την υλοποίηση και τήρηση αυτών ορίζεται ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας.

Αρμόδιος για την υλοποίηση και τήρηση αυτών ορίζεται ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας.

Στάμκος Ανδρέας

Δ/νων Σύμβουλος

1/6/2018