Φορτωτές - Εκφορτωτές Πλακών

Οι φορτωτές – εκφορτωτές πλακών φορτώνουν και εκφορτώνουν πλάκες.