Ταινίες

Οι ταινίες είναι συστήματα μεταφοράς που μεταφέρουν το μάρμαρο με τη βοήθεια ταινίας. Χρησιμοποιούνται συχνά σε ζυγιστήρια.