Λήπτες

Οι λήπτες παραλαμβάνουν τις εξαγόμενες πλάκες κατόπιν επεξεργασίας και τις αποθέτουν σε παλέτες.