Κόσκινα

Το δονητικό κόσκινο χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό των υλικών βάση του μεγέθους τους. Χρησιμοποιείται ευρέως για τον διαχωρισμό και το κοσκίνισμα στους παρακάτω τομείς: ορυκτά, λατομεία, κατασκευαστικά υλικά, δεξαμενές νερού και υδροηλεκτρικής ενέργειας, μεταφορές, βιομηχανία χημικών κτλ.