Ταινίες

Τα συστήματα μεταφοράς μπορεί να είναι είτε ανεξάρτητα είτε με πολλαπλούς ταινιοδρόμους είτε σε συνδυασμό με άλλου τύπου εξοπλισμό μεταφοράς, ανάλογα με τις ανάγκες μας.

Η ταινία μεταφοράς μπορεί να εγκατασταθεί οριζόντια ή σε κλίση ανάλογα με τις ανάγκες της γραμμής μεταφοράς. Οι ταινίες αποτελούνται από σταθερά μέρη, τα οποία είναι εξελιγμένα αλλά και απλά στην κατασκευή και εύκολα στην συντήρηση.